Graaf-EdzardDe East-Fryske graaf Edzard Cirksena keas al yn 1519 foar it lutheranisme, folge troch in soad fan syn ûnderdienen. Dat kaam goed út by syn stribjen hearsker oer alle Fryske seelannen te wurden. Edzard wie de earste hearsker yn ús kontreien dy’t de godstsjinstfrijheid ynfierde, mar syn politike ambysjes rûnen speak.

Ik wol dit nûmer hawwe