DopersenFaaks ûnder ynfloed fan de tiidgeast fol ûnrêst en striid keazen de menisten earst in radikale koers. Nei de dramatyske en bluodderige ûndergong fan it meniste Godsryk yn Münster, yn 1535, keas Menno Simons foar freedsume ynfolling fan de meniste beweging en krige yn Fryslân grutte oanhing.

Ik wol dit nûmer hawwe