Kerk-OuwsterhaulePionierje is in moderne protestantske term, mar eins better fan tapassing op 17de-iuwsk Fryslân, yn it bysûnder yn de súdlike Wâlden. Doe’t de katolike geastliken it fjild rommen, wie yn it tinbefolke súdwest-Fryslân amper in dûmny foar hannen. Yn 1600 wie der bygelyks yn hiel East- en Weststellingwerf mar ien dûmny.

Ik wol dit nûmer hawwe