RoomsYn de ferwachting dat Spanje syn gesach wol wer krije soe, wachten de katoliken yn de earste reformaasjejierren duldsum ôf. Mar nei de fal fan Stienwyk (1592) en Grins (1594) wie dat in yllúzje en gie de tsjerke ûndergrûnsk. Nettsjinsteande de hurde taal op de ûntelbere Plakkaten koenen de  ‘papen’ yn betreklik kalmte har leauwen belide.

Ik wol dit nûmer hawwe