Doeke H HellemaDoeke Hellema, de pakesizzer fan de bekende ‘kronykboer’ Hellema, gie al jong fan syn bertegrûn Achlum ôf om yn Utert te studearjen. Hy wie tûk, promovearre sels twa kear en reizge as marinedokter oer de wrâld, sabeare tsjin it sin: leafst kaam er werom nei Achlum. It iene nei it oare obstakel kearde dat op. Net altyd in oar syn skuld.

Ik wol dit nûmer hawwe