fryslan skildenLykele Jansma wie neffens syn biograaf Steven Sterk ‘tefolle yntellektueel en yndividualist' om aardzje te kinnen yn it Fryske kulturele lânskip. Hy wie dwers, eigensinnich en gaoatysk. Mar hy stie foar de Fryske saak. Dêr brocht er Fryske postsegels en Fryske bankbiljetten foar út. In nuodlike aksje, mar benaud wie Jansma wis net. 

Ik wol dit nûmer hawwe