AH-1337-4 KLDe archeologen Evert Kramer en Jan Zijlstra fergelykje topstikken út Museum Dokkum mei fynsten yn it Angelsaksyske gebiet en konkludearje hiel foarsichtich dat de Friezen yn Dokkum in eigen, heidensk bolwurk ferdigenen tsjin it optwingen fan de Franken, dy’t Bonifatius foarútstjoerden. Dat fûnen de Friezen mar neat.

Ik wol dit nûmer hawwe