Rietbedekte poterbewaarplaats en paardenwaadGlêzen poaterbewarplakken, hokken dêr't de boer syn poaters yn bewarre, wiene nuttich mar fertsjinnen faak gjin skjintmepriis. De ynspekteur fan de Folkssûnens yn Fryslân meldt yn 1942 op fersyk fan de gemeente Dantumadiel dat er tastimt yn it ôfjaan fan in boufergunning foar twa poaterbewarplakken, ûnder betingst dizze op in plak achterôf op it hiem te bouwen, om’t se net moai binne. In ynventarisaasje.

Ik wol dit nûmer hawwe