Wim en Jo 1935Op it serene, hast saaie Noarderbegraafplak yn Ljouwert springt in monumint yn it each. It is in moai heech byld fan in treurjende frou dat djippe smert útstrielet. Dy drôvenis, sels ûntheistering en fertwiveling oerfoel Willem te Winkel folslein ûnferwachts. Troch in bombardemint ferlear er frou en soantsje..

Ik wol dit nûmer hawwe