FSM001016867Yn de winter fan 1965/66 stienen foar it lêst grutte dielen fan midden-Fryslân ûnder wetter. It Hooglandgemaal makke dêr in ein oan. Folle earder (1920), en yngripender, wie de bou fan it Woudagemaal. It ferloste de boeren yn de feangreidegebieten fan djoere wetteroerlêst. Mar de oanlis gie net sûnder slach of stjit. Wetterbehearsking yn Fryslân is in yngewikkelde kwestje.

Ik wol dit nûmer hawwe