pierette websiteIn deserteur is in ferrieder dy’t syn kammeraten yn de steek lit, sa is de folkswiisheid. Dat de werklikheid faak steger is, bewiist it wûnderlike libbensferhaal fan Joseph Laubacher. Hy is Elzasser en dêrtroch by it begjin fan de Earste Wrâldoarloch soldaat yn Dútske tsjinst, ein 1918 is er ynienen Frânsk. Tuskentroch is er hynsteslachter yn Sumar, dêr’t er ek syn leafde fynt.

Ik wol dit nûmer hawwe