14271Sjoerd Pieters Schaaf, timmerman yn Froubuorren, rekke ein 18de iuw fersyld yn de wylde politike omkear syn tiid. Hy wie in idealist dy’t aktyf mei focht foar frijheid, gelykheid en foaral bruorskip. Mar lang om let rekke er alles kwyt wat him dierber wie -frou, wurk, bern, bertedoarp- en kaam iensum oan syn ein.

Ik wol dit nûmer hawwe