SK-A 1063 websiteWillem Bartel van der Kooi wie in braaf en leergierig mantsje út Stynsgea dy’t mei einleas geduld it skilderambacht ûnder de knibbel krige en in favorite portretskilder fan de Fryske elite waard. Dochs koe er ek aktivistysk wêze: hy smiet him letterlik yn de striid om by de fernielingen yn de Grutte Tsjerke yn Ljouwert (1795) keunstskatten te rêden.

Ik wol dit nûmer hawwe