RP-P-OB websiteJaco Muller fan Dokkum wie it skoalfoarbyld fan opgroeie foar galge en rêd, temear omdat likegoed galge as rêd yn syn tiid, begjin 18de iuw, gongbere strafmiddelen wienen. Muller reizge troch stêd en lân mei syn maten, in spoar fan oplichterij achter him littend. Yn Amsterdam rûn er tsjin de lampe.

 

Ik wol dit nûmer hawwe

Jaco Muller fan Dokkum wie it skoalfoarbyld fan opgroeie foar galge en rêd, temear omdat likegoed galge as rêd yn syn tiid, begjin 18de iuw, gongbere strafmiddelen wienen. Muller reizge troch stêd en lân mei syn maten, in spoar fan oplichterij achter him littend. Yn Amsterdam rûn er tsjin de lampe.