AlmaTadema

Lourens Tadema syn rom skeat fan grutte oanbidding yn Ingelân ein 19de iuw ta mispriizgjen as trompeskilder nei syn dea. Oer dit ‘genie der middelmatigheid’ swijde men der yn Fryslân it leafste lang oer. It grutte sukses fan de tentoanstelling yn it Fries Museum lit de slinger de oare kant wer útslaan.

Ik wol dit nûmer hawwe