HolmesBonfire

Nederlân hie midden 17de iuw mear seeskippen as alle oare Europeeske steaten by elkoar. Dochs wie it heitelân kwetsber foar see-terrorisme. Sa mei de oanfal fan de Ingelsen op de hannelsfloat yn it Fly en de dei dernei op it doarp West-Skylge neamd wurde.

Ik wol dit nûmer hawwe